Attendance and Feedback Form
0% Complete
1 of 2

Data Privacy Notice

Training Details

Gender

Training Assessment

Likert Scale
Excellent
Very Satisfactory
Satisfactory
Fair
Poor
1. Achievement of training objectives (Pagkamit ng mga layunin ng pagsasanay)
2. Clear Presentation of the Topic (Malinaw na pagkakalahad ng paksa)
3. Appropriateness of training methodologies (e.g., lectures, demonstrations, etc.) (Nararapat na pamamaraan sa pagsasanay [halimbawa, talakayan, demonstrasyon)
4. Effectiveness of the training materials (Mabisang mga gamit sa pagsasanay)
5. Sufficiency of time allotted to learn the topic (Sapat na oras na inilaan sa pagkatuto ng paksa)
6. Appropriateness of training venue (Naaayon ang lugar ng pagsasanay)
7a. Resource Speaker: Delivery and mastery of the topic (Kahusayan sa pagtuturo ng paksa)

Client Satisfaction Measurement

Likert Scale
Strongly Agree
Agree
Neutral
Disagree
Strongly Disagree
Responsiveness (Ako ay gumugol ng sapat na oras para makumpleto ang pagsasanay na ito)
Reliability (Ang opisina ay masusing sumunod sa panuntunan ng pagsasanay na ito)
Access & Facilities (Ang mga hakbangin sa pagsasanay ay simple at madali)
Communication (Ang impormasyon tungkol sa pagsasanay ay madali kong nalaman sa mga empleyado o sa internet)
Costs (Ako ay walang binayaran sa pagsasanay na ito)
Integrity (Ako ay tiwalang ang pagsasanay ay ligtas)
Assurance (Ang empleyado ng opisina ay mabilis tumugon sa aking mga tanong)
Outcome (Nakuha ko ang kasagutan sa aking pakay sa opisinang ito)

Overall Satisfaction (Pangkalahatang Kasiyahan)

Data Privacy Consent

I have read this form, understood its contents and consent to the processing of my personal data. I understand that my consent does not preclude the existence of other criteria for lawful processing of personal data, and does not waive any of my rights under the Data Privacy Act of 2012 and other applicable laws.